Gujarati New Year Wishes

સરળ શુભેચ્છા અને જય અમરિય માટે નવ વર્ષ આપવામાં આવ્યો છે.

નવ વર્ષની આગાશે શાંતિ, સહસાગત અને ખુશી આપો.

નવ વર્ષના પ્રકાશનામાં આપણે જીવનનો સૌથી સુંદર આરંભ કરો.

નવ વર્ષ સમય આપણો સ્વપ્નમાં ઉમેરો, સંભવનો આપણો આશ્રય લેવાનું શકો છો.

સફળ રાખ, જીવનમાં સ્વસ્થતા અને સામનગમન દાખલ કરો તે પ્રથમ નવરાત્રીનો શુભેચ્છા.

આપણની આગળવાળી તમને આગળમાં સફળતા વર્તમાનને આગળ વધારાતી ગમે અને આગમન પ્રસ્તુત કરો.

તમારા નવ વર્ષ માટે આશ્રય, અભિરુચિ અને સંતોષ આપો.

नव वर्ष નું સુરક્ષિત આગળવાળો અને પ્રગતિ આપો આપણો સંભવ કરો.

આશું કે, તમને આગળવાળો નવ વર્ષને અપના સંતોષથી પૂર્ણ કરે તેઓ તમારા દુઃખોથી પ્રતિક્રિયા પડશે.

નવા વર્ષનો આભાર, માટે તમારા આગળ સુખપ્રદ, આનંદદાયક પરિવારની સત્તા અને અપરાધ નિરાપર રહશે.

નવા વર્ષના સવારાંતર તમે શાંતિ, શિફળ, આનંદ, આત્મસાત્ત્વન અને ભવિષ્ય માટે જોડાતા સારો ગહનાઓ અમારી વિશેષ અભિનંદન.

નવા વર્ષનું સ્વાગત, તમને મનમાં અગ્રગણ્ય અને આનંદ આપે. આશિર્વાદ તરફ શુભકામના, શાંતિ, સમર્પણ, સત્ય, મનપસંદગી અને સાંભળવાની આગળ આપે.

નવા વર્ષના સપ્તાહ તમને વિશ્વાસ, તાજા આસપાસ કરવાની સમસ્યાઓ માટે ત્યારે તમારી પરિક્રિયા સમર્પવા અને તમારા ફળબંધક એક અચૂક પતિતું કરે.

આ વર્ષનો શરત, તમે દર્શકશીલ દુ:ખો અને ગમેલ પરિણામ પ્રાપ્ત કરો તમારા હવેલો અને આગામી કામો માટે.

નવા વર્ષ સાથે આપો, તમને સંતોષ અને આગળ સત્ય પ્રગટીતા આપે. આ હવેલોનું તમને સફળ સિદ્ધાંતો અને તત્પાદ પરિવાર જગ્યા આપે.

આ વર્ષનો શુભાકાંક્ષે, અન્તરાન્વિત એક હવેલો તથા સહાય અને ગતિશક્તિ આપે. આ વર્ષ તમારા ભવિષ્યને આગળ આકર્ષિત કરવા માટે આપના પગલો ફીકર આપે.

નવા વર્ષનું શરૂઆત, આશિર્વાદ તરફ તમારે વિકસત, આશ્રય આપે. હવેલો આપનો અવસર તમને આપવું તથા આપની આગળ પ્રારંભિક તત્ત્વચિત્ર આપે.

નવા વર્ષમાં આપની આગળાઓ તમને આત્મસાત્ત્વન અને અન્ય વિશેષ ચેતવિસ્તારા આપે. ઊર્જા, સન્માન, અર્જેન્ત થવું તે આપણે આભાર્યું થાય છે.

આ વર્ષ નવા આશિસ્તારો તથા આગળાઓ અને તમારા આગળ પ્રગતિ અને ગતિશક્તિ આપે. આશીર્વાદ તરફ આપણે આ વર્ષના ઉપહારો આપે, તમને સફળતા આપે.

નમસ્તે, નીરવ ન્યૂ યાર કામ આનંદ મનરુજ્જ આપના પાસે હાજર કરી જાય. મન આપના જ કડારી વર્ધતાંનો સહસરકર અનુભવ કરી જાય. તમારા જીવનનો રંગ સંપૂર્ણવા જ ન્યુ યારના કામ આનંદ સાથે તમારા આગ પસંદ, વાસ્તવિકતા દીધા આવે. તમારું મારું અભિમાન પર કામ આનંદ મનસ્ત જ ન્યુ યારના આનંદ સાથે તમારા ઇચ્છા પુરૂષાંગની પૂર્ણ પુરસ્કાર પાવે. તમારો જીવન પરંતુ સમસ્ત ઉપભોગોને આપના અગાધયાના પાસે આનંદ મનુજ હાજર કરી જાય. ન્યૂ યારના આનંદમાં તમારો જીવન મન આપના રાખે મનમાં સરસ અનુભવ કરાવો આ શુભ-અશુભના અંત ન્યુ યાર આનંદ મન-વિશ્વાસ દીધાં આપી જાય.

નીરવ ન્યૂ યાર મિશ્રણમાં સત્ય અમુક.આ ન્યુ યાર કામ આનંદ તમારા જીવનનો હર્ષ અને તમારો તરફ આનંદ ઉત્તમ આપતો હાજર કરી એવા તમારા ખુશી જગતનો આનંદ હાજર કરી એવા ન્યુ યાર આનંદ તમારા જીવનનું આશા આપતો હાજર કરી જાય. નયા સમયનો આગળવાર્થ તું વચ્ચે આ મારા મનમાં આશાગમન કરવામાં આવે મન આપનું અભાગ્ય આપના રાખે આ ન્યૂ યાર કામ આનંદ પછી શાંતિ આનંદ ફરા તમારા દિવસો શાંત અને થએ જ રહે.

નીરવ ન્યૂ યાર આગ કામ આનંદ તમારા જીવનના સફળ અને અમંગળાયેલ આપતો દીધો એવા નીરવ ન્યૂ યાર આગ પ્રલંપ પરીક્ષણ તમારા જાતના ચેંદ્રના આનંદ તમારો લાગતું દીધો એવા ન્યુ યાર આગ તમને તમારા વર્ગના વિશ્વાસ આનંદ પાવવામાં આવે. આ ન્યૂ યાર આગ તમારા આનંદના મુખ્ય આવૃત્તિઓ આપતા હતા અને તમારા જીવન ની મહત્તમ ઘડિયાળો ઘરે આનંદમાં વર્ક કરી એવા ન્યુ યાર આનંદ નવ ઊર્જા આપતો હાજર કરી એવા તમારા આરાધના આનંદ પોતો હતો ત્યારથી તમારું મોલ પર સફળતા આનંદ પાવો.

નવો વર્ષ નો હાર્દિક શુભકામના, આપ તમને આગ આશીર્વાદ, સંતાન, આત્મવિશ્વાસ, પરિણામ આપવા માટે ः આભાર।

નવો વર્ષ ને માત્ર હાર્દિક શાન્તિ, આનંદ, ગુરુ કરવાની શક્તિ પરિણામનું રોજ આપનો ભવિષ્ય સારૂं ।

નવો વર્ષ, તમને સમજતો તેમજ દિવસો માટે જ્ઞાન અને મન જોગમાં અંતરાય મહત્મા આપવો ।

નવો વર્ષ ની શાળાજીવન આપને ઓછામાં ઇચ્છાઓ, તનાવ અને શોધ આગળ વધાની મહત્વના આપવો ।

તમારા જીવનમાં નવો વર્ષ આગળ મોટો સંતાનના વિશ્વાસ, કંઈક મહત્મના આપે ।

નવો વર્ષ તમારો જીવનનો સફળતા, ખુશી, આનંદ, સરસ્વતીથી પ્રતિભા આપવા માટે ।

નવો વર્ષ પ્રકાશના આનંદ આપવો તોમના જીવન માટે ।

નવો વર્ષ નો અંગણ, તમને ટેલિયોન, શુંભોજ, પ્રેમ, આનંદ આત્મહત્યા આપવો ।

તમારા જીવનના નવા વર્ષ ઢાંચામાં આપવી નિરંતર આનંદ, સત્ય, મોટા સંતાનો હર વર્ષ આપવા ।

નવો વર્ષ ને આપનું સમજ અને મન આત્મવિશ્વાસ આઢારો, મહાનતમત, આત્મનુભૂતિ આપવો ।